1. NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Nền tảng Chain là một ứng dụng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tiện ích trên Smartphone (sau đây gọi tắt là “Ứng Dụng”)
1.2. Ứng dụng dành cho người sử dụng là cá nhân hoặc tổ chức trên khắp lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi chung là “Thành Viên”).
1.3. Bằng việc tham gia hoạt động trên Ứng dụng, Thành Viên được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Ứng dụng (sau đây gọi là “Quy Chế”).
2. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi tham gia trên Ứng dụng sẽ được bảo mật an toàn tuyệt đối trên hệ thống. Thông tin này có thể được dung cấp cho các cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết.
3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN ỨNG DỤNG
Hệ thống kỹ thuật của Nền tảng Chain sẽ được duy trì trong tình trạng hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ cho cộng đồng trực tuyến.
4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHAIN
4.1. Quyền của CHAIN
i. Yêu cầu Thành Viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại quy chế hoạt động.
ii. Yêu cầu Thành Viên cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi tham gia hoạt động trên Ứng dụng.
iii. Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách Thành Viên và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản trên Ứng dụng (sau đây gọi là “Tài Khoản”) bất cứ thời điểm nào nếu Nền tảng Chain nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Thành Viên hoạt động có khả năng sẽ gây thiệt hại cho Nền tảng Chain và/hoặc Thành Viên khác trên Ứng dụng mà không cần có sự đồng ý của Thành Viên. Tuy nhiên, Nền tảng Chain sẽ thông báo trước cho Thành Viên về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
iv. Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên Ứng dụng theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với Ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin trên Ứng dụng là của Nền tảng Chain. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin trên Ứng dụng phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của Nền tảng Chain.
4.2. Trách nhiệm của CHAIN
i. Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thành Viên khi hoạt động trên Nền tảng Chain.
ii. Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Thành Viên được thực hiện chính xác, đầy đủ.
iii. Yêu cầu tổ chức, cá nhân là Thành Viên trên dứng dụng cung cấp các thông tin theo quy định tại Mục 6.2 của Quy Chế này.
iv. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Ứng dụng những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.
v. Loại bỏ khỏi Ứng dụng những thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
vi. Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thành Viên và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
vii. Trong mọi trường hợp, Nền tảng Chain không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Thành Viên khi tham gia hoạt động trên Ứng dụng.
5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN
5.1. Quyền của Thành Viên
i. Được đăng ký miễn phí Tài Khoản với tên truy cập là số điện thoại kèm mã vùng quốc gia, email cá nhân và mật khẩu riêng để tiến hành hoạt động trên Ứng dụng.
5.2. Trách nhiệm của Thành Viên
i. Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho Nền tảng Chain về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình.
ii. Khi mở Tài Khoản, Thành Viên có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản. Thành Viên sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản của Thành Viên bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản của Thành Viên.
iii. Bồi thường cho những thiệt hại mà Nền tảng Chain và/hoặc Thành Viên phải chịu do Thành Viên vi phạm Quy Chế này.
iv. Thông báo ngay với Nền tảng Chain theo hotline cung cấp tại Điều 6.3 của Quy Chế này khi có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp.
v. Tuân thủ quy định của Quy Chế này.
vi. Các nghĩa vụ khác theo quy định.
6. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG VÀ CAM KẾT
6.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Ứng dụng. Nền tảng Chain có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Ứng dụng. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Ứng dụng.
6.2. Thành Viên cam kết tuân thủ Quy Chế này.
6.3. Địa chỉ liên hệ:
Email: santran686@gmail.com
Hotline: 0868.911.686